วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2564
จ้างปรัปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ จุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ จุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (พร้อมบริการ) สำหรับรถยนต์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เลขทะเบียน นข 3235 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชุมแสง 1 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA KM 2050 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อดรัมสร้างภาพเครื่องถ่ายเอกดสารยี่ห้อ ฟูจิซีร็อค S2110 จำนวน 1 ชุด กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านโคกตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง