วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กค 5207 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น จำนวน 1 หลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านลุงปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ทรายอะเบท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA KM 2050 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-51-0002 สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง น้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ จารบี และอะไหล่ส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์ 6 ล้อ พร้อมบริการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านเสลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง