วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ชุมแสงเกมส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซีร็อ S2110 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
เช่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านดอนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกมะค่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านลุงปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านดอนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง