วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการไมค์ลอยพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ไมค์ลอยพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ไมค์ลอยพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระสังข์ (โครงการที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระสังข์ (โครงการที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ โดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ทะเบียน นข 3235 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ทะเบียน นข 3235 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง