วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสันติสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการไมค์ลอยพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ไมค์ลอยพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ไมค์ลอยพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระสังข์ (โครงการที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระสังข์ (โครงการที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ โดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ทะเบียน นข 3235 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง