วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ โดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ทะเบียน นข 3235 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ทะเบียน นข 3235 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ รายการลำโพง Bluetooth จำนวน 2 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 หลัง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง