วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ทะเบียน นข 3235 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ รายการลำโพง Bluetooth จำนวน 2 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 หลัง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างทำตรายาง จำนวน 17 อัน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านดอนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง