วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก หมู่่ที่ 14 บ้านทุ่งสันติสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์สี่ประตู ยี่ห้อ ISUZU เลขทะเบียน กค 5207 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการปั๊มน้ำ จำนวน 2 ชุด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หฒู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ม หมู่ที่ 3 บ้านโคกตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคอสะพาน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลชุมแสง จำนวน 9 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง