วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2565
ซื้อหมึกพิมพ์ Samsung SL-K2200ND และหมึกพิมพ์ Samsung ML-2580N กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกระสังข์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างลอกเหมืองโคกซับปืด บ้านโคกมะค่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และถ้วยรางวัลสำหรับจัดการแข่งกีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ชุมแสงเกมส์) อบต.ชุมแสง ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
เช่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อดรัมสร้างภาพเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ฟูจิซีร็อค S2110 พร้อมบริการเปลี่ยน จำนวน 1 ชุด กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ชุมแสง จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง