วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2565
ซื้อดรัมสร้างภาพเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ฟูจิซีร็อค S2110 พร้อมบริการเปลี่ยน จำนวน 1 ชุด กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ชุมแสง จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA KM-2050 จำนวน 2 ตลับ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 83-5972 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ระบบสำรองข้อมูลใน Server และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง