วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA KM-2050 จำนวน 2 ตลับ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 83-5972 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ระบบสำรองข้อมูลใน Server และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษ A4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง