วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน (กำจัดยุงลาย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านลุงปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตฺิ) จำนวน 11 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อหมึกถ่ายเอกสารสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ฟูจิซีร็อค S2110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตะคร้อ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเสลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง