วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซีร็อค S 2110 กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเสริมถนนคันดิน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น Taskalfa 2201 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตระบบสำรองข้อมูลใน Server และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกระสังข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง