วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม, คลอรีน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อชุดดรัมเครื่องถ่ายเอกสาร Samsung SL-K2200ND กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาพ่นหมอกควัน (กำจัดยุงลาย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
16  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 2, 3 และ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนช่วงชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 3 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ชุมแสง 1 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ชุมแสงเกมส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง