วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) หมู่ที่ 7 บ้านเสลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษาเอ 4 จำนวน 70 รีม สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาพ่นหมอกควัน (กำจัดยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมผนัง ค.ส.ล. หน้าท่อ (คลองลุงกาดสาธารณะประโยชน์) หมู่ที่ 10 บ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมผนัง ค.ส.ล. หน้าท่อ (ซ่อมบำรุงกรณีพิเศษ) หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง