วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างขุดลอกสระน้ำลุงปลาดุกสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านลุงปลาดุก ตำบลชุมแสง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,476.50 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตระบบสำรองข้อมูลใน server และจดทะเบียนโดเมนเนม www.chumsangnr.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ 80 แกรม เอ 4 กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 ่บีทียู จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง