วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างขุดลอกหนองปรือสาธารณะประโยชน์ (บริเวณท่อสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน ทั้ง 2 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกกระสังข์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 24 รายกาาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน (กำจัดยุงลาย) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อสารส้มขุ่นชนิดก้อน และคลอรีนผง เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จำนวน 2 หลัง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 หลัง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 5 หลัง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง