วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนช่วงชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 3 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชุมแสง 1 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ชุมแสงเกมส์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้สำหรับในการแข่งขัน และถ้วยรางวัล โครงการจัดการแช่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ชุมแสงเกมส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
เช่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมผนัง ค.ส.ล. หน้าท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาลบ้านลุงปลาดุก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงผิวจราจร (หินคลุก)บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง