วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการเลื่อยยนต์แบบโซ่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA KM 2050 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อชุดสังฆทานถวายพระและขี้ผึ้งแผ่น/ก้อน โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสืบสานวัฒนธรรมทางประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกร์สำหรับพิธีหล่อเทียน โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ ยางรถยนต์ส่วนกลาง กค ๕๒๐๗ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง