วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
เช่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระรบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีพ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซีร็อค S2110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงหรือปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้กับคนพิการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้กับคนพิการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงหรือปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง