วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจรารคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านลุงปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระสังข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านลุงปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจรารคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านลุงปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน (กำจัดยุงลาย) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง